KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
 
6698 sayılı Kanunu’nun ‘‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’’ başlıklı 10. maddesi uyarınca OSKİ adına, verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
 
Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“6698 sayılı Kanun”) uygun olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde  ve aşağıda açıklanan kapsamda işlenip muhafaza edilmektedir.
 
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz ?
 
Kurumsal web sitemiz üzerinden işlem yapan/yaptıranların kimlik ve iletişim bilgisi (ad, soyad, TC, telefon, e-posta adresi, adresi, IP adresi) kategorisindeki kişisel verileriniz hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; abonelik başvuru işlemleri süreçlerinin hukuki yükümlülükler kapsamında sürdürmek, sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek; Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek; kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçleri ve Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde; işlem güvenliği verileriniz, 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan log kayıtlarınızın tutulması, İnternet sitemizde online işlem yapmanız halinde; kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileriniz üyeliğinizin oluşturulması ve abonelik sözleşmesine ilişkin işlemlerinizin (abonelik başlatma, abonelik devir, abonelik kapatma, online fatura ödeme, fatura geçmişini görüntüleme, hesapları yönetme, online bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi amaçları ile de işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.
 
Web Sitemizi ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca işlenmektedir. Ayrıca, 6698 Sayılı Kanun uyarınca hazırlanan ve web sitemiz üzerinden ulaşılan aydınlatma ve/veya açık rıza metinlerinin kullanıcı erişim/işlem log kayıtları da tutulmaktadır.
 
3. İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz ?
 
OSKİ tarafından işlenen kişisel verileriniz, üçüncü kişi/ kişilerle paylaşılmamaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Açık rıza verilmesi durumunda kişisel verileriniz, kamu yararı olması şartıyla tüm faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar kurum ve kuruluşlar ile kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı kuruluşlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.
 
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca bünyemize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, elektronik posta adresimiz, internet sitemiz, abone işlem merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, resmi kurum ve kuruluşlardan toplanabilmektedir.
 
5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Doğan Haklarınız Nelerdir ?
 
KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde OSKİ’ye  başvurarak kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,
b) Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,
d) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
f) Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz. Bu çerçevede OSKİ’ye KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.    
 
Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimliğinizi tespit edici belgeler ile veya noter vasıtasıyla)  ‘‘Dolunay Mh. Dolunay Sk. No:12 Fatsa/Ordu’’adresine veya oski@hs01.kep.tr  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, Güvenli Elektronik İmzalı, E-İmzalı, Mobil İmzalı olmak suretiyle OSKİ’ye  iletebilirsiniz.

DOKÜMANLAR

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.