Taksitlendirme Esasları


 
·       250-500 TL ise taksit sayısı en fazla 2 adet
·       501-1.000 TL ise taksit sayısı en fazla 4 adet, ,
·       1.001-5.000 TL ise taksit sayısı en fazla 8 adet, ,
·       5.001-20.000 TL ise taksit sayısı en fazla 12 adet, taksit yapılır,
 
 20.001-50.000 ₺ arasında borcu olan abonelere ilgili Daire Başkanından alınacak Olur ile en fazla 16 adet taksit yapılabilir.                                                                                                                           
50.001 ₺ üzerinde borcu olan abonelere ilgili Genel Müdür Yardımcısından alınacak Olur  ile en fazla  20 adet taksit yapılabilir. Tüm taksitlendirme işlemlerinde 1. taksit peşin alınır.             
 
(1) Abonelerin tahakkuk etmiş bütün borçlarını defaten ödeyecek durumda olmamaları sebebiyle idareden talep etmeleri halinde OSKİ Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin 41.Maddesi'ne istinaden borçlarına taksitlendirme yapabilirler. Aktif sözleşmelerin taksit işlemlerinde sözleşmenin ilgili adına olması esastır. Sözleşme kendi adlarına olmayan abonelerin devir sözleşme işlemleri yapıldıktan sonra kendilerine ait olan borç yeni sözleşme hesaplarına aktarılarak taksit işlemleri yapılır. Aktif sözleşmeleri kendi adlarına olmayıp söz konusu aboneliğin cari hesabındaki tüm borçları ödemek üzere yazılı müracaatta bulunanlara da idare alacaklarının tahsili amacıyla, taksit yapılabilir.
(2) İptal konumdaki sözleşmenin cari hesabındaki borcun sorumlusu ve yeni abonelik yapmayacak kullanıcı mevcut sözleşmenin borcuna taksit yapabilir.
(3) Taksit faturalarına son ödeme tarihi verilir, son ödeme tarihinde ödemeyenlere yönergenin 59 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
(4) Abone talebi halinde anlaşmalı bankaların kredi kartına taksit yapılır.
(5) Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilmiş olan hukuklu senet borçları, hukuk masrafları ve cari hesabındaki tüm borçları anlaşmalı bankaların kredi kartına taksit yapılabilir.
(6) Borcu, taksit ile taksitlendirilen abonelerin ödemeleri cari hesaplarına kaydedilir, ödeme yapıldıktan sonra tahsil edilen miktar anında hesabına geçirilir.
(7) Tahakkuk etmiş borcu taksitlendirilen abonelerin ödemeleri cari hesaplarına kaydedilir. Ödeme yapıldıktan sonra tahsil edilen miktar, anında hesabına geçilir.
(8) İdare tarafından değerlendirilmiş itiraz faturalarının taksitlendirilmesinde fatura tahakkuk süresinin 30 günü aşmış olması gerekir. 30 günü aşan her bir faturanın tahakkuk süresi dikkate alınarak abonelere her 30 gün için bir taksit yapılır ve vade farkı alınmaz.
(9) Herhangi bir sebeple dönemlere ait fatura tahakkuku yapılmayıp toplu çıkan faturalarda fatura süresi 30 günü aşmış ise, itiraz faturası gibi taksit yapılır.
(10) Abonenin talebi üzerine su, atıksu borçları ile diğer hizmet, teminat ve yaptırım bedellerine vade farkı alınarak taksit yapılabilir. İdarenin uygun görmesi ya da abonenin müracaatı üzerine abonelik bedeli, güvence bedeli ve tahakkuksuz gelirlere ait tüm bedeller, abonesine tahakkuk ettirilecek ilk faturaya yansıtılarak tahsil edilebilir.
(11) Vade farkı sözleşmedeki anaparaya uygulanır, gecikme cezasından vade farkı alınmaz.
(12) Tahakkuk eden ek m3 bedelleri de itiraz faturası gibi taksitlendirilir.
(13) İlgilisinin talebi halinde tanker izin belgesi için tahakkuk eden bedeller vade farkı alınmaksızın taksitlendirilir.
(14) Boru hasar bedellerine ilgilisinin taksit talebi olması halinde vade farkı alınarak taksit yapılır.
) Abone gecikmiş veya son ödeme tarihi henüz gelmemiş borçlarının tamamını veya bir kısmını taksitlendirebilir.
(15) Taksitlendirme için müracaat eden abone veya abone yerine borcu ödeyeceğini beyan ve taahhüt eden gerçek ve/veya tüzel kişiler " Taahhüt Senedi" imzalar.
(16)" Taahhüt Senedi"ni imzalayacak olanlar, ilave olarak TC Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Sureti veya fotokopisini idareye verecek ve ikametgah adresini de beyan edeceklerdir. Taahhüt senedini imzalayacakların ikametgah adresleri idare tarafından TC.Kimlik No.ları MERNİS sistemi üzerinden teyit ve tespit edilecektir. Tüzel kişilerde imza sirküleri, yetki belgesi ve Vergi Levhası fotokopisi ibraz edilir.
(17) " Taahhüt Senedi" imzalayacaklardan, taksitlendirmeye tabi tutulacak olan toplam tutar üzerinden, Yürürlükteki Damga Vergisi oranında damga vergisi peşin tahsil edilir.
(18) Taksitlendirilme yapılmış abonenin takside bağlanmış borçları sonraki dönem faturalarında eski borç hanesinde gösterilmez. Abone taksitlendirme sırasında kendisine verilen ödeme planı ile ödemelerini takip eder.
(19) Taksitlere OSKİ Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin 41.Maddesi doğrultusunda, taksitlendirmenin yapılacağı tarihteki cari ÜFE yıllık değişim oranının 12 aya bölünmesiyle bulunacak aylık değişim oranı, yapılacak taksit sayısı ile çarpılarak bulunacak oranda vade farkı uygulanır.
(20) Taksitlendirmesi yapılmış abone, ödemelerini yaparken henüz vadesi gelmemiş taksitlerinin tamamını veya bir kaçını erken ödemek isterse ödemeyi yaptığı tarihe kadar ki vade farkı alınarak tahsilat yapılır, o tarihten sonraki vade farkları kaldırılır.
(21) Aboneden yapılacak tahsilatlar, varsa gecikmiş borçlarından başlayarak yapılır.
(22) Abone, borcunu taksitlendirmesine rağmen taksitlerden 2 (iki) taksitini ödemezse ihtarname gönderilir. 3. taksiti de vadesinde daha önce ödemediği 2 taksiti ile birlikte ödememesi halinde borcun tamamı 3. taksitin son ödeme tarihini takip eden gün muaccele düşeceğinden abonenin suyunun kesilmesi için şube müdürlüklerince veya ilçe şefliklerince iş emri üretilerek suyu kesilir ve abonenin dosyası icra takibi başlatmak üzere Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.
(23) İcra takibi başlamadan önce talep olması durumunda, dönemsel borcu olmayan bir abone, muaccel olan borcu için borç tutarını % 30' unu peşin yatırarak, geri kalan bakiye borç için en fazla 5 (beş) taksit yeniden taksitlendirebilir.
(24) " Taahhüt Senedi' nin örneği yönergenin ekindedir. (Ek-3)
(25) 6183 Sayılı Kanunla düzenlenen "Gecikmiş Alacakların tahsiline dair hükümlere ilişkin düzenlemelere istinaden yapılacak tahsilat uygulamaları " bu yönerge hükümleri dışındadır.