MESKEN (KONUT)
Yapı Kullanma İzin Belgesi
(Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
Noter onaylı vekâletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

GEÇİCİ ABONELER
Geçici 11.Madde:
26.07.2008 tarihine kadar yapı(inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone gurubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.
26/07/2008 tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu guruba dönüştürülür.
Geçici aboneler ait oldukları abone gurubuna göre tarifelendirilir. denilmektedir.
12.10.2004 öncesi yapılan yapılar ile ilgili
(Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
Emlak Beyan Sureti
Telefon, Elektrik, Doğalgaz, Su faturası örneği
Noter onaylı vekâletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
12.10.2004 ile 26.07.2008 arası yapılan yapılar ile ilgili
İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
(Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
İlgili belediyesinden, yapı denetim firmasınca veya proje müellifince inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
Telefon, Elektrik, Doğalgaz, Su faturası örneği
Noter onaylı vekâletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
Zorunlu Deprem Sigortası  Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 
Ayrıca;
İdare hizmet alanı içerisindeki şehir, kasaba ve köylerde kurulan sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır ve ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, hurdacı, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ve mücbir sebeplerle oluşan geçici barınma yerlerine ait aboneliklerdir.
 

İŞYERİ
1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
2. (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
3. İmza Sirküleri Aslı
4. Şirket Kaşesi
5. Emlak Beyan Sureti (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
6. Elektrik - Telefon - Doğalgaz Makbuzu (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
7. Noter onaylı vekâletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
8. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi  (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 
KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN
1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
2.  (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
3. Karar Defteri Fotokopisi
4. Dernek Kaşesi
5. Emlak Beyan Sureti  (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
6. Elektrik - Telefon - Doğalgaz Makbuzu (Yapı Kullanma İzin Belgesi yok ise)
7. Noter onaylı vekâletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
8. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

 İNŞAAT (ŞANTİYE)
1. İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
2. Noter onaylı vekâletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
3. Su bağlanacak Kısma Sayaç Kutusu

PARK/BAHÇE/ORTAK KULLANIM ALANLARI
1. Noter onaylı vekâletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
2. Su bağlanacak Kısma Sayaç Kutusu
3. Bina ruhsatı
 
ATIK SU
1. (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
2. İmza Sirküleri Aslı
3. Şirket Kaşesi
4. Atık Su Sayacının Fab. Seri No ve Markası
5. Noter onaylı vekâletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 
 
Not: Tüm bu başvurular için; Evrakların eksiksiz tamamlanıp İlçelerimizde bulunan Şube Müdürlüklerimize müracat edilmesi
 
Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.